הקמת חברה – כל מה שיזם צריך לדעת

מיהו יזם? כיצד ליצוק תוכן ליזמות ולרעיון מסחרי? כיצד לממן את פעילות התאגיד? כיצד להגן על רעיון מסחרי של היזם מפני מתחרים?
ברשימה שלהלן, אתייחס בתמצית לאחד השלבים המקדמיים, בדרכו של היזם למימוש הרעיון המסחרי – הקמת חברה בערבון מוגבל (או חברה “בע”מ”).

כל אדם, אלא אם הוא מנוע על פי חוק או על פי צו שיפוטי, רשאי להקים חברה. על פי החוק החדש [חוק החברות, התשנ”ט-1999], יכול שחברה תוקם על ידי בעל מניות אחד בלבד. אף הקמת חברה אינה מוגבלת, אלא אם מטרותיה של החברה נוגדות את החוק, או שמטרותיה אינן מוסריות או נוגדות את תקנת הציבור.

על מי שמבקש לרשום חברה, להגיש בקשה מתאימה לרשם החברות (בצירוף אגרת רישום), ולצרף לבקשה מסמכים אלה: הצהרה של הדירקטורים (המנהלים) הראשונים של החברה המעידה על נכונותם לכהן כדירקטורים ראשונים של החברה. כל דירקטור צריך להצהיר כי הינו כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה וכי לא מוטלת עליו מגבלה בדין לעשות כן (למשל, לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז – 1967, או לפקודת פשיטת הרגל); דירקטור שהוא תאגיד, מחוייב להצהיר כי התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון. על התאגיד לציין מי מטעמו יכהן בדירקטוריון החברה. כמו כן יש לאמת את חתימת הדירקטורים בידי עורך דין.

בנוסף, יש לצרף לבקשה עותק של תקנון החברה, כשהוא חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין, שלו מצורפת הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים, שלפיה כל בעל מניות כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה וכי אינו מוגבל על פי דין (אם בעל המניות הינו תאגיד, הוא מחוייב להצהיר שהתאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין).

במעמד רישום החברה, ינתן לחברה מספר רישום (“ח.פ.”) שיצויין בתעודת ההאגד של החברה. מספר זה הינו בבחינת ‘תעודת זהות’ של החברה וישמש אותה במסמכים הרשמיים שלה.

מספר הערות לגבי תקנון החברה: דין התקנון כדין חוזה מחייב בין בעלי המניות של החברה ובין  החברה ובינם לבין עצמם. שינוי התקנון יעשה רק בדרכים המפורטות בחוק החברות (בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון). על התקנון להכיל את שם החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (לרבות סוגי המניות), ופרטים בדבר הגבלת האחריות. כמו כן רשאית חברה לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל זה: זכויות וחובות של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין ניהול החברה, וכל נושא אחר שבעלי המניות מצאו לנכון להסדיר בתקנון. התקנון נחתם בידי בעלי המניות הראשונים (“המייסדים”), ויש לציין בו את המניות המוקצות להם וכן שמו ומענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. גם במקרה זה על החתימות להיות מאומתות על ידי עו”ד.

הערה לענין שם החברה: חברה רשאית להירשם בכל שם, אך זאת בכפוף להוראות חוק החברות [בעתיד תפורסם רשימה בנושא]. בשמה של חברה שהוגבלה אחריות בעלי מניותיה, יכלל בסופו הביטוי “בערבון מוגבל” או “בע”מ”. חברה רשאית – אם התקבלה החלטה בחברה על כך, לשנות את שמה, אך זאת בכפוף לאישור רשם החברות.

ברשימה הבאה נתייחס לחשיבותו של הסכם מייסדים ולשיקולים השונים הכרוכים בהתקשרות בהסכם כזה.

 

_____________

הכותב הינו עו”ד המתמחה בדיני מקרקעין וליווי יזמי נדל”ן, משפט אזרחי/מסחרי, שוק ההון, דיני עבודה וליטיגאציה מסחרית

הערות:
מומלץ להיוועץ ברואה חשבון או יועץ מס או עו”ד בטרם החלטה להתאגד דווקא כחברה בע”מ ולבחון את כל שיקולי המיסוי והעלויות הכרוכים בהקמת חברה בע”מ.
מאמר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.