הגנה על רעיון מסחרי וזכויות יוצרים

כיצד אפשר להגן על רעיון מסחרי או מידע ייחודי שברשותנו?

איך אפשר לשתף אחרים ברעיון, למשל לצורך פיתוח מיזם משותף, אולם מבלי לחשוש שהצד השני, לו נמסר הרעיון (או המידע), ‘יגזול’ מאיתנו את הרעיון הייחודי שלנו, בטרם הספקנו להפיק ממנו תועלת כלשהי או לנצלו באופן מסחרי?

יש מספר דרכים ובמאמר שלהלן ננסה להתמקד באחת הדרכים הנפוצות יותר שבאמצעותן ניתן להגן (אף אם לא באופן ‘הרמטי’) על ‘רעיון’ או ‘מידע’ מפני ניצולו שלא כדין על ידי אדם אחר.

מדובר באמצעי פשוט יחסית, הקרוי “כתב התחייבות לסודיות”, עליו חותם הצד שלו נמסר הרעיון (או המידע), מפי היזם, ובמסגרתו מתחייב אותו צד לו נמסר הרעיון המסחרי לשמור על הרעיון בסודיות ולא להפיצו או לנצלו לתועלת מסחרית כלשהי, אלא אך ורק בהתאם לתנאי מסמך ההתחייבות. מסמך כזה, גם מבטיח לבעל הרעיון (היזם), שבמקרה של הפרת איזו מהתחייבויות הצד לו מסר את הרעיון, תהיה בידו סנקציה כספית כלשהי (אך לא רק), שניתן יהא לאכוף על הצד שהפר את ההתחייבות.

במסמך ההתחייבות לסודיות, ניתן להתנות בין היתר את מסירת הרעיון הייחודי לצד השני בתנאים שונים, ביניהם: (1) התחייבות שלא להפיץ את הרעיון או המידע ברבים ולא לעשות במידע כל שימוש אלא במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים ולפי תנאי ההתחייבות וכן התחייבות לשמירה על סודיות מוחלטת ביחס לרעיון וכל מידע הקשור בו; (2) התחייבות לנקיטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדן של הרעיון או הגעתו לאחר; (3) תשלום פיצוי בסכום כספי (כפי שיקבעו הצדדים), אם יפר מי שנמסר לו הרעיון את התחייבויותיו על פי המסמך כלפי בעל הרעיון.

מומלץ לערוך מסמך סודיות כזה באמצעות עורך דין, כך שיוכל לתת ייעוץ והכוונה ראויים, בהתאם לנסיבות המקרה, אופי הרעיון או המידע וסוג ההתקשרות המבוקש.