נוסחת השילוב החדשה

PDF הדפסה דוא
נוסחת השילוב החדשה - 5.0 out of 5 based on 1 review
דירוג משתמש: / 1
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : שי שפט   
שישי, 06 יולי 2012 20:42

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה ( מס' 190 והוראת שעה ), התשע"ב – 2012 שינה את נוסחת השילוב הוותיקה משנת 1970, כך שפיצויי פיטורין פטורים ממס, שמתקבלים ב-32 השנים ( במקום 15 שנים בנוסחה הוותיקה ) שבסמוך למועד קבלת הקצבה, מפחיתים את הפטור ממס על הקצבה.
בסעיף 9א(ג) לפקודת מס הכנסה נקבע מנגנון חדש שמטרתו המוצהרת ( לאור תיקון 3 ותיקון 190 לפקודה ) להעניק יתרון לחסכון הקצבתי, ע"י כך שבמקום לפדות במזומן את כספי הפיצויים שנחסכו כמענקי פרישה, גם הם ימשכו כקצבה.
הסעיף נוסח בצורה מסורבלת וכדי להוכיח זכאות לפטור, צריך לשמור מסמכים 32 שנים.

הפרמטרים המרכיבים את נוסחת השילוב החדשה - נוסחאות לקרוא משמאל לימין:

 • נקבע "מכפיל המרה להון" = 180, או מכפיל אחר שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
 • הוגדר "גיל הזכאות" - כגיל הפרישה ( 67 לגבר ו– 62 לאשה ), או הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר מבניהם, באם עבד לאחר גיל הפרישה.
 • נסמן ב- P "מענקים פטורים ממס" – מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, ששולמו בגין מקסימום 32 שנות העבודה האחרונות וכאשר הם צמודים למדד מיום המשיכה בפועל ועד ליום 1 בינואר בתחילת שנת גיל הזכאות.

  בשנת 2012 –
  מקסימום גובה המענקים הפטורים ממס, הם בסכום של עד 382,400 ₪ ומענקים אלה ממודדים מיום המשיכה בפועל ועד ליום 1.1.2012.
  382,400 = 11,950 * 32 =
  P ( בשנת 2012 ). 

          הבהרה - מאחר ובדברי ההסבר לתיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, המענקים הפטורים שיופחתו מהקצבה המזכה הם
          מענקים שקיבל יחיד בפטור ממס בעד 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות, הרי שלצורך חישוב הפטור ממס, יובאו
          בחשבון מענקים שקיבל יחיד ב- 32 שנות עבודתו האחרונות, גם אם עבד יותר שנים.
          החרגה
- מענקים פטורים ממס שקיבל מי שפרש מעבודה מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור של לפחות 75% ומענקים
          מיוחדים שקיבל מי שפרש מכוחות הביטחון השונים, לא נכללים.

 • נקבע "מקדם קבוע בחוק" - סכום השווה ל- 35% מתקרת הקצבה המזכה, כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון ומחולק בסכום המתקבל מהכפלת תקרת הפטור ממס על מענקי פרישה לכל שנת עבודה, לפי סעיף 9(7א) לפקודה, כפול 32 שנים.

          כלומר, המקדם הוא  1.35 = ( 11,950 * 32 ) / ( 180 * 8,190 * 35% ). 

 • נסמן ונגדיר את "יתרת ההון הפטורה ממס"- כסכום ההפרש בין S1S2 = H :
  נגדיר
  S1סכום השווה ל- 67% ( בשנת 2012 רק 43.5% ובהדרגה יעלה עם השנים ל- 67% ) מתקרת הקצבה המזכה ( בשנת 2012 = 8,190 ₪ ) כשהוא מוכפל ב- 180 ( מכפיל ההמרה להון ).
  מכאן שבשנת 2012 - הסכום S1 המקסימאלי הוא בגובה של  641,277 ₪ .
  180 * 8,190 *43.5% =
  S1    

          נגדיר S2 – סכום המענקים הפטורים ממס שנמשכו ב- 32 השנים שלפני מועד הפרישה, כשהם צמודים למדד מיום קבלתם
          בפועל ועד ליום 1.1 בשנה שבה חל גיל הזכאות ומוכפלים במקדם הקבוע בחוק - 1.35 .

          כלומר, יתרת ההון הפטורה ממס, צמודה לשיעור עליית המדד ותעודכן ב- 1 בינואר של כל שנה, החל מהשנה שבה הגיע
          היחיד לגיל הזכאות כאמור.

          מכאן שבשנת 2012 -  
          הסכום  
S2 = (מדד ביום המשיכה/מדד ינואר 2012 )*1.35 * P   

 • נסמן את "יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה" = 180 / H  או  180 / ( S1S2 )

          כלומר, בעבור מי שקיבל מענקים פטורים ממס, יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה שווה ליתרת ההון הפטורה ממס חלקי
          מכפיל ההמרה להון.    

 • נגדיר את "סכום הפגיעה בקצבה הפטורה ממס" כ = 180 / S2.  

הערות/הבהרות חשובות :

 • הפטור ממס לקצבה מוכרת ניתן בנפרד, על מלוא הקצבה המוכרת ובנוסף לפטור על קצבה מזכה, החל מגיל 60 , או בעת פרישה מוקדמת בשל נכות.
  כלומר, נוסחת השילוב החדשה לא חלה על הפטור ממס לקצבה המוכרת, אלא רק על הפטור ממס לקצבה המזכה.
 • המענקים הפטורים של נכים מסוימים ואנשי כוחות הביטחון, לא יובאו בחשבון לצורך נוסחת השילוב ולא יפגעו בפטור שלהם לקצבה.
 • הפטור ממס המקסימאלי לקצבה מזכה ב- 2012 : 3,563 ₪ = 8,190 *% 43.5   והוא בנוסף לקצבה המוכרת, הפטורה ממס החל מגיל 60 ולא מגיל הזכאות !
 • במידה וקיבל יחיד מענק פטור לפני 1.1.2012 והמענק הנ"ל לא היה מובא בחשבון לצורך חישוב נוסחת השילוב הוותיקה, הרי שהוא לא יבוא בחשבון גם לצורך חישוב נוסחת השילוב החדשה.
 • יחיד שקיבל מענק פטור ממס לפני 1.1.2012, אך טרם הגיע לגיל הזכאות ביום זה, תחול לגביו נוסחת השילוב החדשה, אך עם אפשרות לבקש מפקיד השומה, תוך 90 יום ממועד ההגעה לגיל הזכאות, להחיל את נוסחת השילוב הישנה.

דוגמא מספרית:

בן 67 פורש לאחר 42 שנות עבודה, לפי משכורת של 12,000 ₪ .

לפני 14 שנים, קיבל 100,000 ₪ מענק פטור ממס במדד 100 והמדד לתחילת השנה ביום 1.1.2012 הוא 150.

בנוסף למענק שקיבל בעבר, זכאי כיום לקצבה ברוטו של 8,000 ₪ .

מקדם קבוע בחוק = 1.35 ומכפיל המרה להון = 180

נחשב את יתרת ההון הפטורה ממס:

S1 = 0.435 * 8,190 * 180 = 641,277                      

S2 = 100,000 * 1.35 * 150/100 = 202,500

H = 641,277 – 202,500 = 438,777

מכאן, שסך הקצבה הפטורה ממס היא :     2,438 = 180 / 438,777  

וסך הפגיעה בקצבה המזכה הפטורה היא :     1,125 = 180 / 202,500  

או, שניתן לחשב גם לפי הבדיקה הבאה :      1,125 = 2,438 – 3,563 ( תקרת הקצבה
                                                                        המזכה הפטורה ממס לשנת 2012 )

מסקנה מתבקשת –  

מענק פטור שמשך בעבר ע"ס של 100,000 ₪ פגע, הלכה למעשה, בקצבה המזכה הפטורה ממס כיום, בסך של 1,125 ₪ .

כלומר, הממשלה רוצה לעודד חסכון קצבתי ע"י כך שהיא מקטינה את הכדאיות במשיכת מענקי פרישה פטורים ממס ובמקום פגיעה קטנה בקצבה הפטורה ממס, הרי שהקצבה הפטורה ממס נפגעת בצורה משמעותית ביותר. 


 
מאמרים נוספים :

» תיקון 190 והעתיד שלכם

ממשלת ישראל מחפשת בשנים האחרונות דרכים שונות לעזור להפחית מעט מהוצאות האזרחים וגם לשפר את העתיד שלהם מבחינה פיננסית. מהלכים שונים שנעשו בכיוון הם אתרי אינטרנט דוגמת המסלקה הפנסיונית או הר הביטוח שנועדו לעזור בדבר...

» הטבה לתושב ישוב מזכה

הטבה לתושב ישוב מזכההעלמת מס – רישום כוזב כתושב ישוב מזכה  ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני –...

» המאזן – עלויות עבודה – יעודה לפיצויים ועתודה לפיצויים

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.אוניברסיטת חיפה...

» הטבות מס ליישובים לשנת 2016

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.אוניברסיטת חיפה...

» הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס

שיעור מס' 2 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון,  מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה בפקולטה לניהול – מנהל עסקים באוניברסיטת חיפה לתואר MBA, בקורס...

» ריכוז הטבות המס לשנת 2013 לעצמאים ולשכירים

נבחין בין הטבות מס למי שמוגדר "עמית מוטב" ובין הטבות מס למי שמוגדר "עמית שאינו מוטב" .הגדרות :ניכוי מס, לפי סעיף 47 לפקודה – זאת הטבה במס, ע"י הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס, בשיעור גובה המס השולי של היחיד.זיכוי במס, לפי סעיף...

» פיצוי הלנת פיצויי פיטורים - ד"ר איתמר כוכבי, רואה חשבון, כלכלן ועורך דין.

פיצוי הלנת פיצויי פיטורים הינו פיצוי הניתן לעובד הזכאי לפיצויי פיטורים עבור שיהוי בתשלומם. הסדר הפיצוי מעוגן בסעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן יקרא: "החוק") והוא נועד להוות סנקציה למעביד המעכב את תשלום פיצויי...

» חוק פיצויי פיטורין למתפטר

ישנם מספר מקרים בהם מכיר החוק בעובד מתפטר כזכאי לפיצויי פיטורין. חושבים להתפטר? קראו את המאמר הבא על מנת לבדוק האם גם אתם יכולים לקבל פיצויים.על פי חוק פיצויי הפיטורין ישנם לא מעט מקרים בהם עובד זכאי להתפטר אך להיחשב...

» להתחיל לדאוג לעתיד כבר היום

רבים מאיתנו עובדים ואיננו מודעים כלל לעניין הפנסיה או הביטוח הפנסיוני שלנו. חלקנו יודעים כי המעביד התחייב בפנינו על ביטוח פנסיוני כזה או אחר, אולם איננו עוקבים בהכרח אחר הפרשת הסכומים הדרושים לביטוח הפנסיוני. פנסיה...

» החזרי מס למפוטרים – החוק שקובע

במסגרת חוקי המדינה זכויות העובדים מעוגנים בהסכמי עבודה. כל עובד שפוטר חייב לקבל פיצויי פיטורין. לפעמים מתעוררות בעיות בין המעביד והעובד שפוטר וכתוצאה מכך הטיפול עובר לידיהם של עורכי דין שהם המרוויחים הגדולים.עיון...
STU2

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים